Vedtægter

VEDTÆGT for Rønne kirkegård
Bornholms vestre provsti, Københavns
stift.

A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

§
1.
Kirkegården ejes af Sct. Nicolai (Rønne) kirke og bestyres af Rønne
menighedsråd, Rønne.
§ 2.
1. Kirkegårdens drift forestås af det af
menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.
2. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved
kirkegården ansatte kirkegårdsleder under ansvar overfor menighedsrådet og i
overensstemmelse med Regulativ for kirkegårdslederstillingen samt bestemmelserne
i denne vedtægt.
3. Klager vedrørende
kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet.
§ 3.
1.
Kirkegårdskontoret opbevarer kirkegårdskortene to forskellige steder.
Kirkegårdsprotokollen føres henholdsvis på EDB og skriftligt af
kirkegårdskontoret i overensstemmelse med de til enhver tid gældende
bestemmelser. Sikkerhedskopier tages dagligt på EDB protokollen, ligesom en
ugentlig sikkerhedskopi opbevares privat.
2. En gang årlig skal gravpladserne på kirkegården
sammenholdes med begge eksemplarer af kort og protokoller, og eventuelle
uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokoller skal forevises ved syn på
kirkegården.

B. Gravsteder.

§ 4.
Den gamle
kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt
muligt.

Erhvervelse og fornyelse.

§
5.
1. Henvendelse om erhvervelse
af brugsret til gravsteder(gravstedsret), og om nedsættelse af kister eller
askeurner såvel i nye som bestående gravsteder, sker til
kirkegårdslederen.
2. Ingen grav må
kastes på kirkegården, før pladsen er anvist eller godkendt af
kirkegårdslederen.
3. Der kan normalt
ikke forud erhverves ret til et bestemt gravsted, før begravelse er
aktuel.
4. Ønske om fornyelse af
gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en af
provstiudvalget godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for
det.
5. Ønske om erhvervelse af
gravstedsretten for et åremål, som overstiger fredningsperioden kan kun ske med
kirkegårdsudvalgets godkendelse.
§
6.
1. I forbindelse med udlæggelse
af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger kirkegårdskontoret
et gravstedsbrev.
2. Ved senere
begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet foretages påtegning herom på
gravstedsbrevet.
§ 7.
1. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal
imødekommes til begravelse af en person som: a) havde bopæl i sognet b) havde ægtefælle, forældre eller børn begravet
på kirkegården, eller på særlig måde var knyttet til sognet.
2. Når der udlægges gravplads til en gift person,
skal der på begæring samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende
ægtefælle umiddelbart ved ../s/siden af den anviste gravplads. Ægtefællen
bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.
3. Gravsteder kan udlægges med indtil 3
gravpladser.
4. Der skal altid være
adgang for ubemidlede, som har bopæl i sognet og er medlem af folkekirken, til
at få en gravplads udlagt uden vederlag.
§
8.
Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal
gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden
overstiger den løbende brugsperiode.
§
9.
Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller
fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen ( fornyelsen) førstkommende 1.
januar.
§ 10.
1. Gravstedsretten kan kun overdrages skriftligt,
og med kirkegårdslederens godkendelse.
§
11.
1. Hvis gravstedsretten ønskes
fornyet, må indehaveren rette henvendelse til kirkegårdskontoret herom i rimelig
tid før den løbende brugsperiodes ophør.
2.
Sker sådan henvendelse ikke, sender kirkegårdskontoret den pågældende en
påmindelse om fornyelsen. Kan kirkegårdskontoret ikke få kontakt med
gravstedsindehaveren, sættes et skilt op på gravstedet, som beder de pårørende
henvende sig til kirkegårdskontoret. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske
om fornyelse af gravstedsretten inden for tre måneder, hjemfalder gravstedet og
hvad der findes derpå til kirkegården.
3. Indehaveren af gravstedretten kan dog inden 4
uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal
eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet afleveres i planeret
stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Nedlæggelse og regulering

§
12.
Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som
overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller
urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.
§ 13.
Hel eller delvis nedlæggelse af
gravsteder eller ændring af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter
udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller
urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.

Gravstedernes indretning.

Oversigt over bestemmelser for de enkelte afdelingers
gravstedsindretning.

Afdeling jvf.
kortet
Gravminde,max.størrelse
Beplantning og grus
A
Kistegravsted: 1 x 1m
Kistegravsted: Må
ikke røre hæk. Max. Højde 2m.
B,C
Kistegravsted: 1 x 1m
Cirkler: 0,4 x
0,6m
Lukket for ny tilgang på plænerne
Kistegravsted: Må ikke røre hæk.
Max. Højde 2m.
Cirkler: Kun etårige planter, ingen grus.
D
Kistegravsted: 1 x 1m
Urnegravsted: 0,5
x0,7
Kistegravsted: Må ikke røre hæk. Max. Højde 2m.
Urnegravsted: Max.
højde 0,75 m
E
Kistegravsted: 1 x
1m
Kumme: 0,4 x 0,6m
Kistegravsted: Må ikke røre hæk. Max. Højde 2m.
Kumme: Kun etårige planter, ingen grus
F
Alle: 0,4 x 0,6m
I græs: Kun
kræmmerhus
Kumme: Kun etårige planter, ingen grus
G1, G2
Kummer: 0,4 x 0,6m
I græs: Kun
kræmmerhus
Kumme: Kun etårige planter, ingen grus
H,L,Q
Kistegravsted: 1 x 1m
Kumme: 0,4
x0,6m
Urnegravsted:0,5×0,7m
Kistegravsted: Må ikke røre hæk. Max. Højde
2m.
Kumme: Kun etårige planter, ingen grus
Urnegravsted: Max. Højde 0,75
m.
K
Med 2/3 græs: 0,75 x
0,75m
Kumme: 0,4 x 0,6m
Urnegravsted: 0,5 x 0,7m
Kistegravsted: Må ikke
røre hæk. Max. Højde 0,75 m.
Kumme: Kun etårige planter, ingen
grus
Urnegravsted: Max. højde 0,75 m.
P
I græs: 0,5 x 0,5m liggende
(fliser).
Urnegravsted: 0,5 x 0,7
I græs: ingen beplantning, kun blomster
i kræmmerhuse
Urnegravsted: Max. Højde 0,75 m.
R
Alle: 0,4 x 0,6
I græs: Kun
kræmmerhuse
Kumme: Kun etårige planter, ingen grus
S, SN
Alle: 0,4 x 0,6m
Lukket for ny tilgang
på højen på S
Kumme: Kun etårige planter, ingen grus
I græs: kun
kræmmerhus.
U, UG
1 x 1m
UG: 0,5 x 0,7m
I græs: Kun kræmmerhus
Kumme:
Kun etårige planter, ingen grus
Urnegravsteder: Max. højde 0,75
m
BG
Alle: 0,4 x 0,6m
I græs:
Kun kræmmerhus
Kumme: Kun etårige planter, ingen grus.
LM
Lukket for ny tilgang.
I
Lukket for ny tilgang.

Gravstedernes indhegning.

§ 14.
1. Gravstederne må ikke uden
kirkegårdsudvalgets samtykke hegnes med andet end levende hegn.
2. Alle levende hække plantes, vedligeholdes og
klippes ved kirkegårdslederens foranstaltning, og sådanne hække er kirkegårdens
ejendom.
3. Gravstedsindhegninger af
jerngitterværk eller granit skal holdes sømmeligt vedlige på foranstaltning af
ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende
vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets
beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.

Gravstedernes beplantning.

§ 15.
1. Generelt gælder at ingen beplantning
må røre en evt. gravstedshæk, eller gå ud over gravstedets afgrænsning, eller på
anden måde være til gene. Den maksimale højde af beplantningen på traditionelle
kiste- og urnegravsteder fremgår af ovenstående skema. Overskrides disse
bestemmelser kan kirkegårdslederen, med kirkegårdsudvalgets godkendelse, kræve
beplantningen fjernet eller beskåret.
3.
På gravsteder i græs må der ikke plantes noget. Dog må der sættes kræmmerhuse
med afskårne blomster. Potteplanter er heller ikke tilladt.
4. Er der en blomsterkumme på gravstedet, må der
heri kun plantes etårige planter. Flerårige planter( såsom stauder og
stedsegrønne) må ikke plantes.
5.
Bestående beplantning på gravstederne af skønhedsværdi for kirkegårdens helhed
må ikke uden kirkegårdsudvalgets tilladelse fjernes af gravstedsbrugerne, uanset
om disse har udført og bekostet beplantningerne.
6. Hvor gravstederne helt eller delvis udlægges
som sammenhængende plænearealer, varetager kirkegården alene græssets såning,
klipning og øvrige vedligeholdelse.
7.
Der må kun lægges grus på traditionelle kiste- og urnegravsteder, ikke i kummer
og cirkler.

Gravminder.

§ 16.
1. Gravmindernes opstilling må indordnes den
lokale tradition.
2. Gravmindernes form
bør være enkel, særlig hvor kunstnerisk medvirken ikke er anvendt.
3. Gravminderne skal anbringes mindst 30 cm fra
midte af gravstedets hække. Opretstående gravminder bør sædvanligvis anbringes
på gravstedets bageste del.
4.
Gravmindernes maksimale størrelse afhænger af afdeling og gravstedstype og kan
aflæses i ovenstående skema. Ønskes et større gravminde på en traditionel kiste-
eller urnegrav kan ansøgning sendes til kirkegårdsudvalget.
5. Det påhviler kirkegårdsudvalget at påse, at
gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken
eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende, ikke
anbringes. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de af
provstiudvalget forlanges fjernet. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for
kirkeministeriet.
6. Fundament til
gravmindet skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at
gravsætte i et tilstødende gravsted.
7.
Registrerede gravminder må ikke fjernes fra kirkegården. Kirkegårdslederen
sørger for at indehaveren af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres
bekendt med registreringen.
8. På
kirkegårdsudvalgets begæring er gravstedsbrugerne pligtige at afhjælpe indtrufne
beskadigelser på gravminder.
9.
Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet
til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Gravstedernes vedligeholdelse.

§ 17.
1. Indehaveren af gravstedsretten har
pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den
pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.
2. Det påhviler kirkegårdslederen at
påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i
overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.
3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer
sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdslederen tilbyde, at
kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt
fastsatte takst.
4. Hvis
vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling
herfor ikke erlægges, skal kirkegårdslederen ved anbefalet brev til indehaveren
af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende
gravstedet inden en frist på 4 uger.
5.
Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets
vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og
tilplante eller tilså, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til
begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet.
Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på
ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne
begravelse eller urnenedsættelse er udløbet. .
§ 18.
Beskadigelser, forårsaget ved
naturbegivenheder, hærværk eller vold, på gravminde, indhegning, beplantning
eller andet på gravstedet anbragt, har kirkegården intet ansvar for.
§ 19.
1. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling
til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.
2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan
overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for
alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægts afsnit D, for
vedligeholdes i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.
3. Engangsbeløb for længere tid end en
fredningsperiode fastsættes ved aftale, som skal godkendes af stiftsøvrigheden.
4. Det er ikke tilladt
menighedsrådsmedlemmer, kirkegårdslederen eller andre ved kirken eller
kirkegården ansatte personer at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at
oppebære eller forvalte renter og/ eller hovedstol af en til dette formål i et
pengeinstitut indsat kapital.

Særlige bestemmelser for kistegrave.

§ 20. Fredningstiden (den tid, hvori en grav skal henligge urørt) er for en
kistegrav 20 år.
§ 21.
1. En gravplads for en voksen skal være 2,6 X 1,2
m., og graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1 m jord over kistelåget.
2. Kister med dødfødte og spæde børn kan
nedsættes i en allerede benyttet grav.
§ 22.
1. Anvendes jern, zink eller
egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum
svarende til mindst det dobbelte af fredningstiden.
2. Murede grave kan kun tillades indrettet med
menighedsrådets samtykke og stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som
vilkårene for indretningen.
§ 23.
Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud
indhentet tilladelse fra kirkeministeriet.

Særlige bestemmelser for urnegrave.

§  24.
Fredningstiden ( den tid, hvori en grav skal henligge urørt ) er
for en urnegrav 10 år.
§ 25.
1. Et urnegravsted skal være mindst 1,00
X 1,00 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.
2. Askeurner kan nedsættes i almindelige
gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en
forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele
fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i
gravstedet.
§ 26.
Anvendes en
askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af
fredningstiden, skal den godkendes af kirkegårdsudvalget, der i sådanne tilfælde
kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse
af taksten i forhold hertil.
§ 27.
Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet
tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser.

Øvrige bestemmelser.

§ 28.
Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på
alle hverdage.
§ 29.
Al gravning og tilkastning af grave på kirkegården besørges udelukkende ved det på
kirkegården ansatte personale og på kirkegårdslederens ansvar.
§ 30.
Krematorium
Rønne krematorium modtager kun kister godkendt af Dansk Krematorie Forening.

C. Ordensbestemmelser.

§ 31.
1. Kirkegården er et indviet sted, hvor
der skal være orden og fred.
2. Det er
ikke tilladt at udsmykke gravsteder med andet end naturlige genstande. F.eks. er
genstande lavet af plastik ikke tilladt. Lygter med stearinlys er tilladt hvis
de falder naturligt ind på stedet. De skal holdes i neutrale farver. Elektrisk
lys er ikke tilladt. I tvivlstilfælde afgør kirkegårdslederen om udsmykningen er
sømmelig eller må fjernes. En undtagelse fra denne bestemmelse gælder børnegrave
(0-18 år), hvor f.eks. et stykke legetøj kan tillades anbragt, dog højst i 1 år,
hvorefter det skal fjernes. Denne tilladelse aftales altid med
kirkegårdslederen.
3. Erhvervsmæssigt
arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal
arbejdstid.
4. Gennembrydning eller
overstigning af kirkegårdens hegn, færdsel udenfor kirkegårdens gange eller
færdsel på andres gravsteder er ikke tilladt.
5. Afbrydning af grene, beskadigelse af hegn,
beplantninger m.m., fjernelse af blomster eller planter fra gravsteder, der
tilhører andre, eller beskadigelse af sådanne gravsteder eller de derpå værende
mindesmærker, hegn eller plantninger er ikke tilladt og kan medføre strafansvar.
6. De på gravstederne anbragte numre er
kirkegårdens ejendom, og må hverken flyttes eller fjernes af gravstedsbrugerne.
7. Mindre børn må kun færdes på
kirkegården i følge med voksne, der er ansvarlige for deres opførsel. Al leg på
kirkegården er forbudt.
8. Bilkørsel og
cykling på kirkegården er ikke tilladt udenfor den asfalterede vej. Undtagelse
fra denne regel kræver kirkegårdsudvalgets tilladelse.
9. Jord, grus og andet affald må ikke udrives på
gangene, ligesom visne kranse, blomster, papir m. m. ikke må henlægges under
hække eller på andres gravsteder eller henkastes uden for kirkegården, men alt
affald skal henlægges på de dertil bestemte steder.
10. Redskaber, som måtte være anskaffet af
kirkegården til brug for gravstedsbrugerne, skal efter afbenyttelsen straks
bringes tilbage på deres plads.
11.
Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
12. Der må ikke anvendes plastik el. lign.
materialer som underlag for grus på gravsteder eller andre arealer.
13. Skal renholdelse af et gravsted overtages af
kirkegården skal gravstedet være i pæn stand ved overtagelse, ellers må påregnes
et beløb for istandsættelse.
14.
Kirkegårdslederen er forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens
orden og fred, og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser
til kirkegårdsudvalget.

D. Takster.

§ 32.
Samtlige
takster er grundbeløb, som reguleres pr. 1. april hvert år i henhold til
vejledning udsendt af stiftsøvrigheden. Bruttotakster på grundlag af den seneste
vejledning skal foreligge her på kirkegårdens hjemme../s/side.
Når man
ser på taksterne skal man være opmærksom på at de er delt op i fire takstgrupper
og at taksterne gælder enten for 1, 10 eller 20 år. Knudsker sogn regnes som
indensogns.
1. Fornyelse af
gravsteder kan finde sted for 5 eller 10 år ad gangen for urnegravsteder, for
kistegravsteder desuden for 20 år.
2.
Renhold omfatter fjernelse af ukrudt o.l., afrivning, hækkeklipning og
borttagning af visne buketter.
3. Ønsker
man en flerårig tidsbestemt aftale om vedligehold af et gravsted, skal aftalen
godkendes af stiftsøvrigheden og beløbet skal indbetales samme sted. Man skal
være opmærksom på at vedligehold indbefatter mere end renhold. Vedligehold
omfatter følgende arbejder: renholdelse af gravstedet, hækkeklipning,
omplantning af gravstedshæk o. l., fornyelse af udgåede eller forvoksede
planter(dog ikke etårige), opretning efter jordsætninger, pålægning af grus og
opretning og rensning af gravminde.
4.
Skal vedligeholdelsespligten omfatte yderligere forpligtelser som plantning af
forårsblomster og sommerblomster, sætning af blomsterløg, pålægning af kranse
eller blomster til højtiderne eller på bestemte mindedage, er disse at betragte
som ekstraydelser, og der skal betales særskilt for disse.